ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

კურსი მოიცავს მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტის  გავლას, როგორც  თეორიულ ნაწილს ასევე პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით;

კურსის გავლის შემდგომ შეძლებთ:

  • დამოუკიდებლად მოამზადოთ ფინანსური ანგარიშგება  მე-4 კატეგორიის საწარმოთა  ფას-ის  მოთხოვნები შესაბამისად;
  • ზედამხედველობის სამსახურის პორტალზე კანონით განსაზღვრული ინფორმაციის მომზადებას და ატვირთვას;
  • შეძლებთ დამოუკიდებლად შეიმუშაოთ კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა;
  • შეძლებთ აქტივების მართვის პროცესისა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავებას;

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობა:

კურსი უნიკალურია იმით, რომ წარმოადგენს სინთეზს როგორც თეორიული ნაწილის, რაც გულისხმობს სტანდარტების განხილვას და გაანალიზებას, ასევე მნიშვნელოვნად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

მე-4 კატეგორიის საწარმოში დასაქმებული ბუღალტრებისათვის და ფინანსისტებისათვის;

 

 

ფინანსური ანგარისგების კონცეფცუალური ჩარჩოები

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადება

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის მიმოხილვა

პორტალზე ფინანსური ანგარიშგებები ატვირთვა

ხანგრძლივობა - 10 საათი (2 კვირა) 4 შეხვედრა