ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

New Picture

2018 წლიდან I და II  კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები გახდა საჯარო, შესაბამისად კომპანია ებიტ ჯგუფმა აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა სექტორების მიხდვით ანალიზი,

 დეტალური ანალიზი იხილეთ ლინკზე : http://ebit.ge/pdf/Sector%20Analyze%202017%20-%20Trade%20companies.pdf 

 

წარმოგიდგენთ ვაჭრობის სფეროს ანალიზს:

ანალიზი მომზადებულია კომპანიების 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

ვაჭრობის სექტორის Revenue  9 037 229 GEL,

სფერო

Revenue

წილი

 საცალო ვაჭრობა

4 886 885

54%

 საბითუმო ვაჭრობა

2 050 782

23%

 დისტრიბუცია

2 099 562

23%

ვაჭრობის სექტორის Gross Profit  1 811 079  GEL  

  სფერო

Gross Profit

წილი

 საცალო ვაჭრობა

          1 135 483

63%

 დისტრიბუცია

             374 010

21%

 საბითუმო ვაჭრობა

             301 586

17%

ვაჭრობის სექტორის EBITDA  680 983 GEL

სფერო

EBITDA

წილი

 საცალო ვაჭრობა

             362 085

53%

 საბითუმო ვაჭრობა

             165 437

24%

 დისტრიბუცია

             153 461

23%

ვაჭრობის სექტორის Net Profit  481 792 GEL

სფერო

NET Profit

წილი

 საცალო ვაჭრობა

             247 111

51%

 საბითუმო ვაჭრობა

             125 706

26%

 დისტრიბუცია

             108 975

23%

 

 

 

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  ვაჭრობის სექტორი

 

ვაჭრობის სექტორის Gross Margin  20.04 %

 

 

საბითუმო ვაჭრობა

საცალო ვაჭრობა

დისტრიბუცია

Gross Margin

14.7%

23.2%

17.8%

 

 

ვაჭრობის სექტორის EBITDA Margin  20.04 %

 

 

საბითუმო ვაჭრობა

საცალო ვაჭრობა

დისტრიბუცია

EBITDA Margin

8.1%

7.4%

7.3%

 

საცალო ვაჭრობა

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

კვება

       1 475 062

30.18%

ფარმაცია

       1 238 566

25.34%

ტექნიკა

          678 729

13.89%

ავტომანქანები

          592 626

12.13%

სამშენებლო მასალები

          363 087

7.43%

ტანსაცმელი

          208 310

4.26%

კოსმეტიკა

          115 440

2.36%

სხვა

          215 065

4.40%

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

ავტომანქანები

              93 759.54

8.3%

კვება

            316 201.05

27.8%

კოსმეტიკა

              40 274.81

3.5%

სამშენებლო მასალები

            108 770.40

9.6%

ტანსაცმელი

              80 007.12

7.0%

ტექნიკა

            129 440.17

11.4%

ფარმაცია

            274 544.30

24.2%

სხვა

              92 485.95

8.1%

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხდვით EBITDA  GEL

სფერო

EBITDA

წილი

ავტომანქანები

              42 035.09

11.6%

კვება

              76 997.58

21.3%

კოსმეტიკა

              12 114.29

3.3%

სამშენებლო მასალები

              44 870.32

12.4%

ტანსაცმელი

              32 260.72

8.9%

ტექნიკა

              39 541.89

10.9%

ფარმაცია

              82 563.18

22.8%

სხვა

              31 702.25

8.8%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  საცალო ვაჭრობის სფერო

 

საცალო ვაჭრობის სფეროს Gross Margin 

 

ტანსაცმელი

კოსმეტიკა

სამშენებლო მასალები

ფარმაცია

კვება

ტექნიკა

ავტომანქანები

Gross Margin

38.4%

34.9%

30.0%

22.2%

21.4%

19.1%

15.8%

 

საცალო ვაჭრობის სფეროს EBITDA Margin 

 

ტანსაცმელი

კოსმეტიკა

სამშენებლო მასალები

ფარმაცია

კვება

ტექნიკა

ავტომანქანები

EBITDA Margin

15.5%

10.5%

12.4%

6.7%

5.2%

5.8%

7.1%

სადისტრიბუციო ბიზნესი

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

თამბაქო

                 910 743

43.38%

კვება

                 833 798

39.71%

სასმელი

                 222 004

10.57%

კოსმეტიკა

                 133 017

6.34%

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

თამბაქო

                 102 569

27.42%

კვება

                 189 196

50.59%

სასმელი

                    52 101

13.93%

კოსმეტიკა

                    30 143

8.06%

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხდვით EBITDA  GEL

სფერო

EBITDA

წილი

თამბაქო

                    66 893

43.59%

კვება

                    59 136

38.53%

სასმელი

                    11 168

7.28%

კოსმეტიკა

                    16 264

10.60%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  სადისტრიბუციო ბიზნესი

 

სადისტრიბუციო ბიზნესის Gross Margin 

 

სასმელი

კვება

კოსმეტიკა

თამბაქო

Gross Profit Margin

23.5%

22.7%

22.7%

11.3%

 

სადისტრიბუციო ბიზნესის EBITDA Margin 

 

კოსმეტიკა

თამბაქო

კვება

სასმელი

EBITDA Margin

12.2%

7.3%

7.1%

5.0%

საბითუმო ვაჭრობის სფერო

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

თამბაქო

                 747 220

36.4%

სამშენებლო მასალები

                 358 016

17.5%

ტექნიკა

                 353 091

17.2%

კვება

                 231 593

11.3%

სასმელი

                 152 564

7.4%

ფარმაცია

                    96 500

4.7%

ავტომანქანები

                    22 915

1.1%

სხვა

                    88 884

4.3%

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

თამბაქო

                 128 249

42.5%

სამშენებლო მასალები

                    68 447

22.7%

ტექნიკა

                    32 090

10.6%

კვება

                    20 862

6.9%

სასმელი

                      9 012

3.0%

ფარმაცია

                    25 128

8.3%

ავტომანქანები

                      4 403

1.5%

სხვა

                    13 395

4.4%

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხდვით EBITDA 

სფერო

EBITDA

წილი

თამბაქო

                    38 694

23.4%

სამშენებლო მასალები

                    45 061

27.2%

ტექნიკა

                    22 890

13.8%

კვება

                    28 335

17.1%

სასმელი

                      6 373

3.9%

ფარმაცია

                    13 535

8.2%

ავტომანქანები

                      1 933

1.2%

სხვა

                      8 617

5.2%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი

 

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი Gross Margin 

 

ფარმაცია

ავტომანქანები

სამშენებლო მასალები

თამბაქო

ტექნიკა

კვება

სასმელი

Gross Profit Margin

26.0%

19.2%

19.1%

17.2%

9.1%

9.0%

5.9%

 

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი  EBITDA Margin 

 

ფარმაცია

სამშენებლო მასალები

კვება

ავტომანქანები

ტექნიკა

თამბაქო

სასმელი

EBITDA Margin

14.0%

12.6%

12.2%

8.4%

6.5%

5.2%

4.2%